ANBI

ANBI

Informatie ten behoeve van de ANBI status

Naam instelling
Stichting Artistieke Communicatie De Link
beter bekend als De Link

KVK 41096839

Postadres (geen bezoekadres)
Bochtakker 33
5056LG Berkel-Enschot

 

Doelstelling volgens de statuten 

1. De stichting heeft ten doel de kunstbeoefening op niveau, met muziek als uitgangspunt, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door in een open sociëteit een intensief contact tussen zowel scheppende als uitvoerende kunstenaars te bevorderen, daar ruimte te scheppen voor een wezenlijke ontmoeting en wederzijdse beïnvloeding tussen kunstenaar en publiek en daarbij actuele en artistieke evenementen te betrekken.

 

Hoofdlijnen van het beleidsplan 2017-2020 

De Link is de spin in het web van de Tilburgse cultuursector voor hedendaags gecomponeerde muziek en is één van de belangrijkste concertseries voor nieuwe muziek in Nederland en België. De Link staat garant voor een verrassende en avontuurlijke programmering van hoge kwaliteit en is een pionier op het gebied van vernieuwing van de concertpraktijk. De Link biedt gevestigde en beginnende ensembles een speelplek en ondersteunt de ontwikkeling van lokaal toptalent door veelbelovende studenten en alumni te programmeren. In aanvulling op de concerten biedt De Link educatieve activiteiten aan, zoals bijeenkomsten met muziek en filosofie voor (kunst)studenten in samenwerking met Academic Forum Tilburg University en masterclasses voor amateurs.

  • In het eerste jaar zal de nadruk liggen op het versterken van de financiële situatie.
    Met de middelen die daardoor beschikbaar komen worden de marketinginspanningen rond de bestaande activiteiten verbeterd en uitgebreid.
  • Deze ontwikkeling zal in het jaar daarop worden voortgezet, terwijl het programmeringsprofiel voor de toekomst wordt uitgewerkt. In 2019 wordt het nieuwe programmeringsplan uitgevoerd.
  • In 2020 vindt evaluatie plaats, wordt de toekomstvisie uitgewerkt en een beleidsplan voor de jaren erna opgesteld.
  • Naast de doorlopende marketinginspanningen wordt jaarlijks één grote campagne opgezet rond een bijzonder project dat de zichtbaarheid van De Link vergroot, nieuw publiek bereikt en kansen biedt voor subsidies of sponsoring door particulieren of bedrijfsleven. In concertseizoen 2017-2018 is dat de realisatie van Artist in Residency De Link.

 

Wij onderschrijven de Governance Code Cultuur.

 

 

Bestuurssamenstelling en beloningsbeleid 

Louis Buskens, voorzitter
Ilja Hijink, secretaris
Anne Parlevliet, penningmeester

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

 

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording 

jaarverslag 2019